AV Webshop YBcom.nl

Artikel 1 Algemeen

1.1                         Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met YBcom.nl betreffende de verkoop, levering, betaling, reparatie en onderhoud van computers, componenten, randapparatuur, software en de daarmee verband houdende producten en/of diensten.

1.2                         Naast deze algemene voor waarden kan YBcom.nl aanvullende voorwaarden hanteren die specifiek van toepassing zijn op de soort transactie en/of aard van werkzaamheden. De aanvullende voorwaarden maken deel uit van onze algemene voorwaarden.

1.3                         Een beroep van de afnemer op voorwaarden die niet van toepassing zijn op deze algemene voorwaarden wordt door YBcom.nl niet geaccepteerd.

1.4                         Een exemplaar van deze algemene voorwaarden is te alle tijden telefonisch aan te vragen bij YBcom.nl.

1.5                         YBcom.nl houdt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen en/of uit te breiden.

Artikel 2 Offertes

2.1                         Alle offertes opgesteld door YBcom.nl zijn vrijblijvend, onverbindend en zolang de voorraad strekt, tenzij anders in de offerte is vermeld.

2.2                         Prijsvermeldingen op de YBcom.nl internetsite, eventuele folders en advertenties zijn geen offerte.

Artikel 3 Overeenkomsten

3.1                         Overeenkomsten met YBcom.nl komen pas dan tot stand wanneer YBcom.nl een bestelling of reparatie opdracht op haalbaarheid heeft beoordeeld. YBcom.nl heeft het recht om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschiedt onder rembours of na vooruitbetaling, in welk geval de afnemer dienovereenkomstig zal worden ingelicht.

Artikel 4 Afbeeldingen

4.1                         Alle afbeeldingen, tekeningen, gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, gegevens met betrekking tot de toepasbaarheid van de apparatuur, in prijslijsten, op de YBcom.nl internetsite, in folders, brochures en advertenties worden met de grootst mogelijke zorg samengesteld, en gelden echter slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding geven tot schadevergoeding en/of ontbinding.

Artikel 5 Prijzen en betaling

5.1                         De artikelen van YBcom.nl worden geleverd tegen de prijzen die gelden op de datum van verzending vanaf het magazijn van YBcom.nl.

5.2                         De prijzen zijn, indien anders vermeld, inclusief BTW, in Euro en exclusief verzendkosten.

5.3                         Behoudens het geval van contante verkoop of zending onder rembours, dient de betaling van de door YBcom.nl geleverde artikelen en/of diensten te geschieden binnen 10 dagen na factuur datum tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Na het verstrijken van 30 dagen na de factuurdatum is de afnemer die in gebreke blijft met tijdige betaling, zonder dat hiervoor een ingebrekestelling vereist is, van rechtswege in verzuim en is hij over het openstaande factuurbedrag een rente verschuldigd van 1,5% per maand, waarbij een gedeelte van een maand als hele maand geldt. Verder is YBcom.nl gerechtigd het door de afnemer verschuldigde bedrag te verhogen met (buiten) gerechtelijke invorderingskosten, die van advocaten, deurwaarders, interne kosten, etc. daaronder begrepen. Worden deze kosten niet tijdig voldaan, dan zullen die, vooruitlopend op de vaststelling van de werkelijke kosten, voorlopig worden bepaald op een bedrag van 15% van de onbetaalde factuur, met een minimum van &euro 250,00.

5.4                         Door de afnemer gedane betalingen strekken steeds ter voldoening van verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de afnemer dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

5.5                         Niet tijdige betaling geeft YBcom.nl het recht haar prestatie en/of andere overeenkomsten met de afnemer op te schorten, dan wel te ontbinden, zonder dat de afnemer recht heeft op schadevergoeding in welke wijze dan ook.

5.6                         YBcom.nl is te alle tijden gerechtigd, op welke wijze dan ook, te vorderen dat de afnemer voldoende zekerheid stelt voor de betaling van de door YBcom.nl te verrichten prestaties.

5.7                         Het is de afnemer niet toegestaan zonder toestemming van YBcom.nl verrekening van facturen toe te passen.

5.8                         Door YBcom.nl in behandeling genomen reclames en/of garantieaanspraken geven de afnemer niet het recht tot betalingsuitstel of gedeeltelijke betaling.

5.9                         Cheques, wissels en vreemde valuta gelden slechts als betaling na hun inlossing.

Artikel 6 Verzending en aflevering

6.1                         De goederen reizen voor risico van de afnemer af vestiging YBcom.nl.

6.2                         YBcom.nl is gerechtigd tot het doen van deelleveringen.

Artikel 7 Eigendomsvoorbehoud

7.1                         YBcom.nl behoudt het recht van eigendom voor alle door haar geleverde artikelen tot het moment van volledige betaling van de prijs van alle door YBcom.nl aan de afnemer geleverde of nog te leveren artikelen, alsmede van eventuele vorderingen voor door YBcom.nl ten behoeve van de afnemer in het kader van de levering van artikelen verrichtten of nog te verrichtten werkzaamheden en/of diensten en hetgeen YBcom.nl van de afnemer te vorderen mocht hebben wegens een tekortkoming van de afnemer in de nakoming van de tussen YBcom.nl en de afnemer gesloten overeenkomst, daaronder begrepen incassokosten, rente en eventuele boetes.

Artikel 8 Leveringstermijnen

8.1                         Opgaven van levertijden zijn bij benadering, tenzij anders is overeengekomen. YBcom.nl is voor overschrijding van de levertijd nimmer aansprakelijk.

8.2                         Overschrijding van een levertermijn geeft de afnemer nimmer het recht tot enige vorm van schadevergoeding, op ontbinding van de overeenkomst of welke andere actie dan ook. Dit is slechts anders in geval van opzet of grove schuld van YBcom.nl of haar leidinggevend personeel of indien de levertijd met meer dan drie maanden wordt overschreden. In dit geval heeft de afnemer het recht de overeenkomst te ontbinden, zonder echter aanspraak te maken op enige vorm van schadevergoeding.

Artikel 9 Reclames

9.1                         Reclames over ondeugdelijke of onvolledige levering dienen door de afnemer binnen 24 uur na ontvangst van de artikelen schriftelijk – met behoorlijke omschrijving van reden – kenbaar gemaakt te worden aan YBcom.nl. Na het verstrijken van deze termijn wordt YBcom.nl geacht haar verplichtingen correct te zijn nagekomen en gaat YBcom.nl er van uit dat de afnemer de goederen en/of diensten en facturen als correct heeft geaccepteerd.

9.2                         Reclames geven aan de afnemer nimmer het recht zijn betalingen op te schorten.

9.3                         Indien een reclame door YBcom.nl gegrond wordt bevonden, kan YBcom.nl overgaan tot het volgende:

A: de factuur herzien en het factuurbedrag dienovereenkomstig wijzigen.

B: het geleverde vervangen door een artikel met dezelfde specificaties of te repareren waarbij de vervangen artikelen of onderdelen aan YBcom.nl worden afgegeven.

C: het geleverde terug te nemen en de overeenkomst te ontbinden, onder restitutie van het door de afnemer betaalde factuurbedrag zonder gehouden te zijn aan enige vorm van schadevergoeding.

9.4                         De afnemer dient in alle gevallen YBcom.nl drie keer de gelegenheid te bieden tot het herstellen van eventuele gebreken.

9.5                         Software waarvan het zegel is verbroken en/of de verpakking is geopend kan nimmer worden geretourneerd.

Artikel 10 Garantie

10.1                      YBcom.nl verleent ten aanzien van de door haar geleverde artikelen een zogenaamde “carry-in” garantie van een (1) jaar. Artikelen worden altijd eerst uitgebreid getest en bij een foutdiagnose (defect) worden de meeste artikelen tegen hetzelfde artikel omgeruild, mits deze nog leverbaar en op voorraad zijn. Voor particulieren en bedrijven geldt een omruiltermijn van maximaal drie (3) maanden na factuurdatum, Voor wederverkopers is deze omruiltermijn 14 dagen. Zijn artikelen niet (meer) op voorraad of niet onder deze regeling vallen, dan gaan ze voor reparatie retour naar onze leverancier, wij zijn dan afhankelijk van de reparatietermijn van die leverancier. Voor wederverkopers geldt echter een garantietermijn van zes (6) maanden, tenzij de producent een langere garantietermijn hanteert.

10.2                      Bovenstaande geldt alleen als de artikelen zijn retour gezonden met het hiervoor bestemde ‘formulier voor retourzendingen” en indien de afnemer zich heeft gehouden aan de bepalingen van het “formulier voor retourzendingen”.

10.3                      De afnemer dient de voor vervanging of reparatie in aanmerking komende zaken voor eigen rekening en risico op te sturen of af te leveren op het door YBcom.nl op te geven adres.

10.4                      De afnemer kan geen beroep doen op de garantiebepalingen:

A: indien de afnemer de zaken heeft verwaarloosd.

B: indien de artikelen of componenten niet meer zijn voorzien van het YBcom.nl garantiezegel en/of serienummer.

C: indien de afnemer wijzigingen aan de artikelen heeft aangebracht c.q. heeft laten aanbrengen door derden. Waaronder ook vallen reparaties die niet door of namens YBcom.nl zijn verricht.

D: bij onoordeelkundig of onzorgvuldig gebruik, verkeerde aansluitingen, verkeerde netspanning, blikseminslag, beschadiging door inwerking van vocht of andere van buiten komende oorzaken of onheilen.

E: indien het apparaat niet volgens de gebruikelijke dan wel in de gebruiksaanwijzing omschreven wijze is onderhouden.

F: indien het apparaat wordt gebruikt met ondergeschikte of verkeerde accessoires.

G: indien artikelen worden teruggezonden als zijnde defect, waarbij door YBcom.nl echter geen defect geconstateerd kan worden.

  1. Als er zich softwarematige problemen voordoen op systemen die aangekocht zijn zonder geïnstalleerde software en/of driver-software.

10.5                      Door reparatie en/of vervanging van een artikel gaat de garantietermijn niet opnieuw lopen. Op uitgevoerde reparaties wordt drie (3) maanden garantie gegeven

Artikel 11 Handelsmerk

11.1                      De fabrieks- of handelsmerken dan wel de type- garantie- of identificatienummers of tekens, die op de door YBcom.nl afgeleverde zaken zijn aangebracht, mogen niet verwijderd, beschadigd of gewijzigd worden. Dit leidt onherroepelijk tot het vervallen van de garantie.

Artikel 12 Aansprakelijkheid

12.1                      De aansprakelijkheid van YBcom.nl blijft te alle tijden beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag van de betreffende levering.

12.2                      Voor enige directe of indirecte schade waarvoor YBcom.nl in deze voorwaarden de aansprakelijkheid niet uitdrukkelijk heeft aanvaard zal YBcom.nl niet aansprakelijk zijn, behoudens schade veroorzaakt door opzet of grove schuld of nalatigheid aan de zijde van YBcom.nl.

12.3                      De afnemer vrijwaart YBcom.nl te dezer zake tegen alle aanspraken van derden.

Artikel 13 Overige bepalingen

13.1                      In geval afzonderlijke in deze algemene voorwaarden opgenomen bepalingen geheel of gedeeltelijk hun werking zouden verliezen, zal dit geen consequenties hebben voor de geldigheid van de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden.

AV Hosting YBcom.nl

Artikel 1 Definities

1.1 YBCOM.NL: is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Harderwijk onder

KVK nummer 55236898 en is de leverancier van de aangeboden diensten.

1.2 Dienstverlener: YBCOM.NL

1.3 Opdrachtgever: De natuurlijke of rechtspersoon die met YBCOM.NL een overeenkomst

afgesloten heeft. Meervoud opdrachtgevers.

1.4 Algemene voorwaarden: De bepalingen uit dit document.

1.5 Dienst: De specifieke dienst die de dienstverlener met de opdrachtgever overeenkomt zoals

vermeld in de overeenkomst. Meervoud van dienst is diensten.

1.6 Overeenkomst: De overeenkomst tussen de dienstverlener en de opdrachtgever waarbij de

dienstverlener de dienst zal uitvoeren.

1.7 Website: www.ybcom.nl

1.8 Product: een product geleverd door de opdrachtgever aan de opdrachtnemer zoals in de

overeenkomst afgesproken is.

1.9 Programmatuur: Programmatuur die door YBCOM.NL wordt verstrekt of ter beschikking

wordt gesteld bij een dienst of product van YBCOM.NL.

1.10 Systeem: Een systeem is een dienst of een geleverd product door YBCOM.NL.

Meervoud systemen.

1.11 Gebruikersnaam: Een unieke identificatiecode welke is toegekend aan een opdrachtgever of

een medewerker van YBCOM.NL om in combinatie met een wachtwoord toegang te

krijgen tot bepaalde diensten en/of systemen.

1.12 Wachtwoord: Een combinatie van cijfers, hoofdletters, letters en leestekens waarmee de

opdrachtgever met een gebruikersnaam toegang krijgt tot bepaalde diensten en/of systemen.

1.13 Toegang tot bepaalde diensten en systemen is alleen mogelijk met een (unieke)

gebruikersnaam en wachtwoord

1.14 IP-adres: Een unieke toegangsnaam voor het identificeren van machines en/of een locatie.

1.15 Domein naam: Een unieke naam waarmee of waaronder een website of andere internet

gerelateerde dienst of faciliteit aangeduid kan worden, bestaande uit een unieke door de

opdrachtgever, binnen de daarvoor gegeven mogelijkheden, gekozen naam gevolgd door een

aanduiding voor een land, gebied, of ander uniek soort domein, gescheiden door een punt.

1.16 Subdomein naam: Zie Domein naam.

1.17 Resources: De overeengekomen hoeveelheden van een bepaalde resource, zoals 100MB

opslag ruimte.

1.18 Netiquette: De algemene gedragsregels op het internet zoals vastgelegd in RFC1855

(ftp://ftp.ripe.net/rfc/rfc1855.txt) en toekomstige aanpassingen hiervan.

1.19 Klanten: de andere opdracht gevers van YBCOM.NL

Artikel 2 Algemene / Toepasselijkheid voorwaarden

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten en/of producten geleverd

door YBCOM.NL.

2.2 Met deze algemene voorwaarden wordt akkoord gegaan zodra deze is bevestigd (dit kan

zowel online digitaal als schriftelijk), als de betaling voor een dienst of product bij YBCOM.NL

gedaan wordt, als op de website bij het bestellen akkoord gegaan wordt met de voorwaarden

en/of als per e-mail of op een andere manier aangetoond kan worden dat de opdrachtgever

akkoord is gegaan met de algemene voorwaarden.

2.3 Indien de opdrachtgever bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet

voorkomen in, deze voorwaarden zijn deze voor YBCOM.NL alleen bindend indien en

voor zover deze door YBCOM.NL uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

2.4 Indien deze voorwaarden niet in het Nederlands geschreven is gaat het om een vertaling. Ook

vertaalfouten kunnen geen reden zijn om onder deze algemene voorwaarden uit te komen.

2.5 Indien de opdrachtgever akkoord gaat met de algemene voorwaarden, dan gaat de

opdrachtgever direct akkoord met de eventuele voorwaarden opgesteld door YBCOM.NL

voor de specifieke dienst en / of product.

2.6 YBCOM.NL behoud het recht om de Algemene voorwaarden en / of de voorwaarden

voor een specifieke dienst te wijzigen. De nieuwe algemene voorwaarden gaan veertien (14)

dagen na bekendmaking van de aangepaste of vernieuwde voorwaarden in. Bekendmaking

gebeurt via de website van YBCOM.NL, optioneel kan ook gekozen worden om

opdrachtgevers via andere weg dan alleen via de website van YBCOM.NL te informeren

over de nieuwe voorwaarden. De opdrachtgever heeft de mogelijkheid om de overeenkomst

stop te zetten indien de opdrachtgever niet akkoord gaat met de nieuwe algemene

voorwaarden, de opdrachtgever dient YBCOM.NL hierover op de hoogte te stellen.

Hiervoor heeft de opdrachtgever de tijd totdat de nieuwe voorwaarden ingegaan zijn. Nadat de

nieuwe algemene voorwaarden van kracht zijn wordt van de opdrachtgever geacht dat deze

akkoord is gegaan met de nieuwe algemene voorwaarden. Het is niet mogelijk om geld terug te

vragen.

2.7 Beide partijen verplichten zich tot geheimhouding omtrent alle vertrouwelijke informatie die zij

over de wederpartij ontvangen. Partijen leggen deze verplichting tevens op aan hun

werknemers alsmede aan door hen ingeschakelde derden ter uitvoering van de overeenkomst

tussen de partijen. Indien informatie toch gepubliceerd dient te worden moet dit juridisch

opgelegd zijn of beide partijen schriftelijk akkoord gaan.

2.8 Informatie geldt in ieder geval als vertrouwelijk indien deze door één der partijen als zodanig is

aangeduid.

2.9 Op de overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing

2.10 Verandering in management of rechtsvorm hebben geen invloed op de overeenkomst

2.11 Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle

geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst worden voorgelegd aan

de bevoegde Nederlandse rechter.

2.12 Indien een bepaling uit de overeenkomst en/of de Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn,

tast dit niet de geldigheid van de gehele overeenkomst en/of Algemene Voorwaarden aan. De

partijen zullen een nieuwe overeenkomst of Algemene Voorwaarden met nieuwe bepalingen

vaststellen, ter vervanging van de eerdere overeenkomst of Algemene Voorwaarden, waarmee

zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke overeenkomst of

Algemene Voorwaarden gestalte wordt gegeven.

Artikel 3: Overeenkomst

3.1 Een overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd met een minimum termijn van één(1)

maand tenzij dit anders is overeengekomen. Na afloop van de overeenkomst is er een

stilzwijgende verlenging van minimaal één maand indien de opdrachtgever of

YBCOM.NL de overeenkomst niet stopzet (zie artikel3 lid 2).

3.2 Bij een overeenkomst, in het geval het een dienst is, dient de opzegging door de opdrachtgever

minimaal twee weken voor de betaaldatum van de eerstkomende onbetaalde factuur ingediend

te worden. Dit kan via de website en per aangetekend post, waarbij als opzegdatum geldt de

datum van de poststempel. Indien de opdrachtgever gedurende een aaneengesloten periode

van tenminste vier maanden geen gebruik maakt van de diensten, heeft YBCOM.NL het

recht een aansluiting zonder nadere kennisgeving direct af te sluiten. In geval van beëindiging

van de overeenkomst, ongeacht de reden, zal YBCOM.NL direct na beëindiging van de

overeenkomst alle aan de opdrachtgever verstrekte identificatiegegevens,

adresseringsgegevens en/of codes innemen alsmede één maand na beëindiging van de

overeenkomst de door YBCOM.NL voor de opdrachtgever geregistreerde

domeinna(a)m(en) bij de desbetreffende instelling(en) opzeggen.

Opzegging van een overeenkomst kan alleen gedaan worden als de overeenkomst voor een

onbepaalde periode is.

3.3 In het geval YBCOM.NL aan kan tonen dat de opdrachtgever misbruik maakt bij één of

meerdere overeenkomsten is YBCOM.NL gerechtigd om alle overeenkomsten stop te

zetten zonder een terug gave van het geld, ook terug gave van vooruitbetalingen is niet

mogelijk. YBCOM.NL moet wel kunnen aantonen wat de misbruik is/was.

3.4 YBCOM.NL is gerechtigd om een prijswijziging door te voeren, dit dient minimaal één

maand van te voren aangekondigd te worden. Prijswijzigingen zijn niet geldig voor een

overeenkomst die voor een bepaalde periode is vastgesteld. De opdrachtgever kan de

overeenkomst opheffen als de overeenkomst voor een onbepaalde periode is zoals beschreven

in Artikel 3 lid 3. Reeds verschuldigde bedragen worden niet gecrediteerd. Bij een niet tijdige

opzegging vindt stilzwijgende voortzetting van de overeenkomst tegen de aangepaste prijs

plaats.

3.5 Indien YBCOM.NL ten behoeve van de opdrachtgever werkzaamheden dient te

verrichten die niet in de overeenkomst is vastgelegd of doordat de opdrachtgever enigerlei wijze

3: YBCOM.NL

in gebreke is gebleven en daardoor de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk maakt of

bemoeilijkt, worden deze werkzaamheden/kosten als meerwerk beschouwd en in rekening

gebracht aan de opdrachtgever.

3.6 De opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor overschrijding van de overeengekomen

hoeveelheid dataverkeer (versturen van gegevens over het internet via de apparatuur van

YBCOM.NL van en naar de website/server van de opdrachtgever). Bij overschrijding

kunnen extra kosten in rekening gebracht worden aan de opdrachtgever of de overeenkomst

kan (tijdelijk) stop gezet worden. De kosten zijn terug te vinden op de website.

3.7 Gedeelde resources zijn de beschikbare resources die gedeeld moeten worden met andere

klanten. Indien blijkt dat de verbruik van een shared resource andere klanten in het nadeel stelt

kunnen extra kosten in rekening gebracht worden aan de opdrachtgever en de overeenkomst

kan (tijdelijk) stop gezet worden.

3.8 YBCOM.NL heeft het recht om werkzaamheden door derden te laten verrichten, ook

indien de werkzaamheden door derden uitgevoerd worden zijn deze voorwaarden van

toepassing.

3.9 De opdrachtgever behoud het recht om een dienst welke standaard in ons product aanbod zit

en voor iedereen te bestellen is tot zeven (7) werkdagen na oplevering te annuleren en geld

terug te eisen. Dit geld niet voor maatwerk diensten of producten, waar onder andere domein

registraties en verhuizingen onder vallen.

Artikel 4 Verplichtingen YBCOM.NL

4.1 YBCOM.NL is verplicht de overeenkomst na te komen wanneer beide partijen hiermee

akkoord zijn gegaan.

4.2 YBCOM.NL spant zich in om de gegevens die de opdrachtgever opslaat op de

apparatuur van YBCOM.NL zodanig te beveiligen dat deze gegevens niet beschikbaar

zijn voor onbevoegde personen. De opdrachtgever bepaalt de gewenste beschikbaarheid van

de opgeslagen gegevens door YBCOM.NL hier over te informeren.

4.3 YBCOM.NL spant zich in bij het niet beschikbaar zijn van de overeengekomen diensten

de opdrachtgever informeren over de verwachte duur van de onderbreking.

Artikel 5 Verplichtingen opdrachtgever

5.1 De opdrachtgever is verplicht om naam, adres, e-mail, telefoonnummer en verdere door

YBCOM.NL vereiste gegevens bij YBCOM.NL bekend te maken.

5.2 De opdrachtgever is verplicht om wijzigingen in naam, adres, e-mail, telefoonnummer en indien

door middel van incasso en/of overschrijving betaald wordt door te geven aan

YBCOM.NL. Dit kan schriftelijk en elektronisch na inloggen op de website van

YBCOM.NL.

5.3 De opdrachtgever zal geen wettelijk verboden materiaal opslaan bij YBCOM.NL en/of

verspreiden via YBCOM.NL en diensten van YBCOM.NL.

5.4 De opdrachtgever zal YBCOM.NL en diensten bij YBCOM.NL niet gebruiken om

ongevraagde e-mail (SPAM) te verzenden.

5.5 De opdrachtgever zal niet via YBCOM.NL en diensten van YBCOM.NL andere

internetgebruikers en apparaten schade toedienen. De opdrachtgever mag ook geen processen

en applicaties beginnen waarbij het vermoeden bestaat dat deze processen en applicaties

schade aan andere internet gebruikers en apparaten kunnen toedienen.

5.6 De opdrachtgever zal niet, indien van toepassing, meer gebruiken dan overeengekomen in de

overeenkomst.

5.7 De opdrachtgever vrijwaart YBCOM.NL van alle juridische claims met betrekking tot de

door de opgeslagen data, informatie, websites en andere dergelijke.

5.8 De opdrachtgever zal zich houden aan de Netiquette.

5.9 De opdrachtgever zal niet de door YBCOM.NL verschafte gebruikersnaam en

wachtwoorden zonder toestemming van YBCOM.NL overdragen aan derden.

5.10 Schade ontstaan door handelingen en/of door ondeskundigheid of het niet conform handelen

van bovenstaande punten zijn voor de rekening van de opdrachtgever.

5.11 De opdrachtgever is verplicht om voldoende materiaal te leveren aan YBCOM.NL en

dient voldoende medewerking te geven zodat YBCOM.NL mogelijk maakt om de

overeenkomst naar behoren uit te voeren.

5.12 Het materiaal wat door de opdrachtgever aangeleverd dient te worden wordt door

YBCOM.NL bekend gemaakt.

5.13 De opdrachtgever verklaard bij het aanleveren van de materialen dat de geleverde materialen

vrij staan van rechten van derden, dan wel dat de opdrachtgever toestemming heeft van de

rechthebbende(n) om het materiaal door YBCOM.NL te laten gebruiken, ongeacht de

wijze waarop, bij de uitvoering van de overeenkomst.

5.14 De opdrachtgever dient achttien (18) jaar of ouder te zijn om een geldige overeenkomst te

kunnen sluiten. Indien de opdrachtgever jonger dan achttien (18) jaar is dienen de ouders of

voogd te ondertekenen tenzij de opdrachtgever in het bezit is van een toegewezen handlichting.

Indien de opdrachtgever een handlichting heeft dient hij of zij dit aan te tonen.

5.15 De opdrachtgever zal niets uit de overeenkomst weder verkopen tenzij anders is

overeengekomen.

Artikel 6 Aanbiedingen en het recht tot stand komen van een overeenkomst

6.1 Alle offertes en aanbiedingen van YBCOM.NL hebben een geldigheid van veertien (14)

dagen tenzij anders vermeld. In het geval van een offerte te rekenen vanaf de datum dat

vermeld staat in de offerte en in het geval van een aanbieding te rekenen vanaf de datum dat

de aanbieding gedaan is.

6.2 Alle aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend.

6.3 Indien blijkt dat de bij de aanvraag of overeenkomst door de opdrachtgever verstrekte gegevens

onjuist waren heeft YBCOM.NL het recht de prijzen hierover aan te passen.

6.4 YBCOM.NL behoud het recht om uitgebrachte offertes en aanbiedingen te herroepen.

6.5 Een overeenkomst komt tot stond zodra de acceptatie van de opdrachtgever YBCOM.NL

heeft bereikt zoals beschreven in Artikel 6 lid 8.

6.6 Zolang de diensten en/of producten nog niet opgeleverd zijn behoud YBCOM.NL het

recht om de gedane aanbod na acceptatie te herroepen.

6.7 Zolang YBCOM.NL diensten en/of producten niet aan de opdrachtgever levert, kan

YBCOM.NL haar gedane aanbod na aanvaarding nog herroepen.

6.8 Aanvaarding door de opdrachtgever van een gedane offerte dient te geschieden door per e-mail

met een digitale handtekening of getekend per post akkoord te gaan met de offerte. Indien de

aanvaarding op een andere wijze geschiedt geeft YBCOM.NL geen garantie voor een

juiste en/of tijdige afhandeling tenzij YBCOM.NL uitdrukkelijk aangeeft dat de

aanvaarding ook op een andere wijze kan geschieden, bijvoorbeeld via de telefoon of website.

6.9 Indien in de acceptatie van de opdrachtgever ten aanzien van de offerte voorbehouden of

wijzigingen, in welke hoedanigheid van welk aard dan ook, door de opdrachtgever zijn

aangebracht, komt in afwijking van Artikel 6 lid 3 de overeenkomst alleen tot stand indien

YBCOM.NL met deze afwijking instemt.

6.10 Indien de opdrachtgever zich laat vertegenwoordigen, in het bijzonder bij vertegenwoordiging

van een rechtspersoon en de vertegenwoordiger derhalve niet in eigen naam een

overeenkomst met YBCOM.NL aangaat, dient deze zijn bevoegdheid tot het verrichten

van deze rechtshandeling namens de opdrachtgever te tonen.

6.11 Bij het bestellen dient de opdrachtgever alle door YBCOM.NL gevraagde informatie te

verstrekken in de door YBCOM.NL voorgeschreven bestelmethoden. Indien de

opdrachtgever onjuiste of onvolledige informatie verstrekt of niet de voorgeschreven

bestelmethode volgt is YBCOM.NL gerechtigd de dienst met onmiddellijk ingang te

beëindigen of op te schorten.

6.12 Bestaande opdrachtgevers van YBCOM.NL kunnen de mogelijkheid geboden krijgen om

een nieuwe domeinnaam en/of IP adres aan te vragen door middel elektronische/mail

voorzieningen. De aanvraag wordt door YBCOM.NL per e-mail of per post bevestigt.

6.13 De opdrachtgever is verplicht op eerste verzoek van YBCOM.NL alle documentatie

Dan wel informatie te verstrekken dan wel medewerking te verlenen die noodzakelijk is voor de

registratie van een domeinnaam, bij gebreke waarvan YBCOM.NL het recht heeft de

toegekende domeinnaamregistratie van de opdrachtgever ongedaan te maken dan wel de

registratie procedure te staken en de overeenkomst met de opdrachtgever te beëindigen.

Opdrachtgever machtigt YBCOM.NL reeds nu voor alsdan tot het doen van deze

rechtshandeling uit zijn naam, hetgeen echter niet betekent dat YBCOM.NL

verantwoordelijk kan worden gehouden voor het uit eigen beweging versturen van benodigde

informatie naar de betreffende instanties. De eindverantwoordelijkheid hiervoor ligt te alle tijde

bij de opdrachtgever.

6.14 Indien voor het gebruik of de aanvraag van bepaalde domeinnaam of een bepaalde

domeinnaamextensie voorwaarden gesteld worden door de instantie die de betreffende

domeinnaam dan wel extensie uitgeeft dient de opdrachtgever aan deze voorwaarden te

voldoen, bij gebrek waarvan YBCOM.NL het recht heeft de toegekende

domeinnaamregistratie van de opdrachtgever ongedaan te maken, dan wel de

registratieprocedure op te schorten.

6.15 Een samengestelde offerte of prijsopgave verplicht YBCOM.NL niet tot het verrichten van

een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

6.16 Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Artikel 7. Levering/levertijd

7.1 De levertijd gaat in op de datum waarop YBCOM.NL de opdracht heeft ontvangen en de

opdrachtgever aan de verplichtingen voldaan heeft. YBCOM.NL zal zo spoedig mogelijk

overgaan tot de levering van de diensten zoals vermeld in de overeenkomst.

7.2 Het door YBCOM.NL opgegeven levertijd, voor het volbrengen van de werkzaamheden,

is indicatief tenzij anders overeengekomen. Mocht het zo zijn dat YBCOM.NL diverse

foute levertijden heeft aangegeven is de opdrachtgever gerechtigd ondertekend schriftelijk

YBCOM.NL in gebreke te stellen en een redelijk termijn te geven om alsnog tot levering

over te gaan. Mocht YBCOM.NL dan alsnog geen levering gedaan hebben wegens

omstandigheden die aan YBCOM.NL zijn toe te rekenen, dan is de opdrachtgever

uitsluitend gerechtigd om over te gaan tot ontbinding van de overeenkomst. Dit geld niet indien

de opdrachtgever wijzigingen aan de opdracht heeft gegeven.

7.3 Overschrijding van overeengekomen tijden door welke oorzaak dan ook, geeft geen recht op

schadevergoeding noch het recht aan de opdrachtgever om de overeenkomst te ontbinden

tenzij anders overeengekomen.

7.4 Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan

YBCOM.NL de uitvoering van die onderdelen die tot een toekomstige fase behoren

opschorten totdat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk

heeft goedgekeurd.

7.5 YBCOM.NL is gerechtigd de levering van diensten op te schorten indien zijn

gerechtvaardigde twijfel heeft omtrent de kredietwaardigheid van de opdrachtgever en aan een

door YBCOM.NL verlangde waarborgsom of zekerheidstelling zoals genoemd in artikel 9

lid 7 niet wordt voldaan of indien het (nagenoeg) vaststaat dan wel aannemelijk is dat de

opdrachtgever niet aan de voorwaarden van de overeenkomst zal (kunnen) voldoen.

7.6 YBCOM.NL is ook gerechtigd de levering van de diensten zonder voorafgaande

waarschuwing en met onmiddellijke ingang op te schorten of stop te zetten indien één of meer

van het volgende van toepassing is:

7.6.1 de opdrachtgever op enigerlei wijze in gebreke blijft in de nakoming van zijn verplichtingen uit

de overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden en na ingebrekestelling er geen blijk van

heeft gegeven alsnog spoedig na te zullen komen;

7.6.2 YBCOM.NL aanwijzingen heeft dat er misbruik gemaakt wordt van de geleverde

diensten/programmatuur, al dan niet door de opdrachtgever;

7.6.3 er sprake is van een overmacht situatie zoals genoemd in artikel 8

7.7 YBCOM.NL kan niet tot nakoming van de overeenkomst worden aangesproken zolang zij

niet beschikt over alle door de opdrachtgever te verstrekken data, gegevens, content, hard- en

software en/of andere materialen. YBCOM.NL is voorts niet aansprakelijk voor schade,

van welke aard ook, doordat YBCOM.NL is uitgegaan van door de opdrachtgever

verstrekte onjuiste en/of onvolledige data, gegevens, content, hard- en software en/of andere

materialen.

7.8 De opdrachtgever vrijwaart YBCOM.NL van eventuele aanspraken van derden, die in

verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan de opdrachtgever

toerekenbaar is.

7.9 YBCOM.NL kan de opdrachtgever nadere termijnen of voorwaarden stellen alvorens de

dienstverlening te continueren, voor zover deze voorwaarden passen binnen de overeenkomst.

Artikel 8 Overmacht

8.1 In geval van overmacht, waar onder meer onder wordt verstaan binnenlandse onlusten,

mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie

in toelevering, brand, overstroming in-en-uitvoerbelemmeringen en in het geval

YBCOM.NL, ongeacht de reden daartoe, niet tot levering in staat wordt gesteld waardoor

nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs niet van YBCOM.NL kan worden gevergd,

zal de uitvoering van de overeenkomst worden opgeschort, dan wel de overeenkomst worden

beëindigd, alles zonder enige verplichting tot schade vergoeding.

Artikel 9 Prijzen en betaling

9.1 De door YBCOM.NL vermelde prijzen zijn inclusief BTW en exclusief andere uit wettelijke

voorschriften voortvloeiende heffingen.

9.2 Alle prijzen op de website, offertes en overige documenten van YBCOM.NL zijn onder

voorbehoud van typefouten. Voor de gevolgen van typefouten wordt geen aansprakelijkheid

aanvaard.

9.3 Facturen dienen door de opdrachtgever te zijn binnen zeven (7) dagen voldaan te zijn. Als

moment van betaling geldt het moment dat het verschuldigde bedrag volledig is ontvangen door

YBCOM.NL.

9.4 Bezwaren tegen de hoogte van het factuurbedrag schorten de betalingsverplichtingen niet op.

9.5 Indien de opdrachtgever niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen voldoet is de opdrachtgever

zonder nadere ingebrekestelling in verzuim en aansprakelijk voor de YBCOM.NL geleden

en te lijden schade. Indien YBCOM.NL tot incasso overgaat kan het te betalen bedrag

vermeerderd worden met 10% met een minimum van €50,- (vijftig euro) en vermeerderd met de

wettelijke rente en vermeerderd met de eventuele kosten van advocaten, deurwaarders en

incassobureaus, voor rekening van de opdrachtgever. Wettelijke rente is verschuldigd vanaf de

vervaldata van de facturen tot het moment van voldoening van het volledige factuurbedrag.

9.6 Betalingen strekken steeds in de eerste plaats tot voldoening van enige verschuldigde rente en

kosten en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan, ook indien de

opdrachtgever vermeldt dat de betaling betrekking heeft op een latere factuur.

9.7 YBCOM.NL is te allen tijde bevoegd een controle uit te voeren naar de

kredietwaardigheid van de opdrachtgever. YBCOM.NL kan naar aanleiding daarvan

redelijke zekerheid – in de vorm van een waarborgsom of bankgarantie – voor nakoming van

betalingsverplichtingen van de opdrachtgever verlangen. De opdrachtgever is verplicht op het

eerste verzoek van YBCOM.NL daartoe, een dergelijke zekerheid te verstrekken.

9.8 Zolang de opdrachtgever geen volledige betaling heeft verricht, blijft een eventueel op zijn

verzoek aangevraagde domeinnaam ter beschikking van YBCOM.NL, ongeacht de

rechten welke de opdrachtgever op deze domeinnaam zou kunnen doen gelden. Van die

rechten wordt de opdrachtgever geacht afstand te hebben gedaan, tot het moment van

volledige betaling van de factuur en eventueel bijkomende kosten. YBCOM.NL draagt

geen enkele verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid voor het verliezen door de

opdrachtgever van zijn recht(en) op de domeinnaam of voor het feit dat de domeinnaam

tussentijds door een derde wordt aangevraagd en/of verkregen.

9.9 YBCOM.NL heeft het recht geleverde producten en diensten (tijdelijk) buiten gebruik te

stellen en/of het gebruik daarvan te beperken, cq niet of slechts beperkt te leveren, indien de

opdrachtgever ter zake van de overeenkomst een verplichting jegens YBCOM.NL niet na

komt dan wel in strijd handelt met deze voorwaarden. YBCOM.NL zal de opdrachtgever

hiervan tevoren in kennis stellen, tenzij zulks in redelijkheid niet van YBCOM.NL kan

worden verlangd. De verplichting tot betaling van de verschuldigde bedragen door de

opdrachtgever aan YBCOM.NL blijft ook tijdens de buitengebruikstelling bestaan.

9.10 De buitengebruikstelling wordt beëindigd indien de opdrachtgever binnen een door

YBCOM.NL gestelde termijn zijn verplichtingen is nagekomen en een ter zake

vastgesteld bedrag van minimaal € 25,- EURO (vijf-en-twintig euro) exclusief BTW per geval

voor heraansluiting heeft voldaan.

9.11 De vordering tot betaling is direct opeisbaar ingeval de opdrachtgever in staat van faillissement

wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt dan wel algeheel beslag op

vermogensbestanddelen van de opdrachtgever wordt gelegd, de opdrachtgever overlijdt en

voorts, indien deze in liquidatie treedt of wordt ontbonden.

Artikel 10. Intellectuele eigendom en eigendomsvoorbehoud

10.1 Alle rechten van intellectuele eigendom op alle krachtens de overeenkomst ontwikkelde of ter

beschikking gestelde programmatuur zoals analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten,

offertes, alsmede voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij YBCOM.NL

of diens licentiegevers. De opdrachtgever verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en

bevoegdheden die bij deze voorwaarden of anderszins uitdrukkelijk worden toegekend en voor

het overige zal hij de programmatuur of andere materialen niet verveelvoudigen of daarvan

kopieën vervaardigen.

10.2 Het is de opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken,

handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom uit de programmatuur te

verwijderen of te wijzigen, daaronder begrepen aanduidingen omtrent het vertrouwelijk karakter

en geheimhouding van de programmatuur.

10.3 Het is YBCOM.NL toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van

de programmatuur. Indien YBCOM.NL door middel van technische bescherming de

programmatuur heeft beveiligd, is het de opdrachtgever niet toegestaan deze beveiliging te

verwijderen of te ontwijken.

10.4 Zo lang de opdrachtgever geen volledige betaling over het gehele overeengekomen bedrag

heeft verricht blijven alle geleverde goederen eigendom van YBCOM.NL.

Artikel 12. Aansprakelijkheid

11.1 YBCOM.NL kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het op enigerwijs verloren gaan

van digitaal opgeslagen informatie. YBCOM.NL behoudt zich het recht voor de

opdrachtgever te verwachten dat digitaal opgeslagen informatie op een deugdelijke wijze en

recentelijk voorafgaand aan de overeengekomen werkzaamheden hebben opgeslagen op een

duplicaat.

11.2 YBCOM.NL is niet aansprakelijk voor schade aan hardware en software welke is

ontstaan door de uitwerking van software die er op is gericht schade aan te brengen zoals

computervirussen. YBCOM.NL mag daarvoor antivirus en andere beveiliging software

draaien om de schade haar systemen te beperken en geïnfecteerde bestanden verwijderen of

isoleren als zij dat nodig acht.

11.3 YBCOM.NL is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade daaronder begrepen,

maar niet uitsluitend, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door

bedrijfsstagnatie.

11.4 YBCOM.NL is niet aansprakelijk voor schade ontstaan bij het gebruik van een dienst

veroorzaakt door derden.

11.5 De eventuele aansprakelijkheid van YBCOM.NL is in alle gevallen beperkt tot een totaal

van ten hoogste de factuurwaarde van het gedeelte van de overeenkomst, waaruit die

aansprakelijkheid voortvloeit.

11.6 YBCOM.NL is niet verantwoordelijk voor schade aan een dienst(en) veroorzaakt door

derden die niet onder verantwoordelijkheid van YBCOM.NL werkzaam zijn.

Artikel 12 Reclame

12.1 Bij gebreke van verplichtingen van YBCOM.NL dient de opdrachtgever, uiterlijk 30

(dertig) dagen na waarneming, dat aangetekend te reclameren. Gebeurt dat niet, dan vervalt

elke aanspraak en aanzien van YBCOM.NL.

12.2 Indien YBCOM.NL de reclame gegrond acht, worden na overleg met de opdrachtgever

de relevante producten of diensten vervangen of vergoed.

12.3 De maximale vergoeding is gelijk aan de door de opdrachtgever betaalde prijs over het product

of dienst.

12.4 Reclame schort verplichtingen van de opdrachtgever niet op.

Contact gegevens

Bij vragen, klachten of opmerkingen kan contact opgenomen worden met YBCOM.NL op het email

adres info@ybcom.nl